Komisje Rady Gminy

 ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN

  1. KOMISJA REWIZYJNA: Komisja kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem gospodarki finansowej, a także wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy oraz sporządza wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi w zakresie realizacji budżetu.
  2. KOMISJA GOSPODARCZO - FINANSOWA: Komisja działa w zakresie spraw dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego, działalności finansowej. Komisja opiniuje projekt budżetu gminy i czuwa nad realizacją budżetu.
  3. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:  Komisja działa w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, porządkiem publicznym i ochroną środowiska.
  4. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI: Komisja obejmuje swoim działaniem sprawy związane z rozwojem życia mieszkańców w sferze oświaty, kultury, sportu i turystyki.
  5. KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ PROFILAKTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA:  Komisja działa w zakresie spraw związanych z z ochroną życia mieszkańców gminy w dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i profilaktyki.

 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN:

  • 17.01. 2017r. godz. 17:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  • 23.01.2017 r. godz 16:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  • 24.01. 2017r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
  • 06.02. 2017r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Gospodarczo- Finansowej