Raport z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie zmian w Statucie Gminy Izabelin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2018

Konsultacje społeczne w przedmiocie zmian w Statucie Gminy Izabelin zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 326/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmian w Statucie Gminy Izabelin.

Przedmiotowe konsultacje odbyły się w terminie od 20.09.2018 r. do  03.10.2018 r.
Akcja informacyjna w sprawie przedmiotowych konsultacji trwała 05.09.2018 r. do  03.10.2018 r.

Akcja informacyjna przeprowadzona została z wykorzystaniem wszystkich mediów, na których prowadzone są oficjalne strony internetowe lub podawane oficjalne informacje przez Urząd Gminy – informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Gminy, na gminnym profilu Fanpage na portalu społecznościowym oraz przekazana radnym. Projekt Uchwały został również wyłożony do wglądu w wersji papierowej w Biurze Rady Gminy Izabelin, pok. nr 11 Urzędu Gminy Izabelin

Konsultacje zostały przeprowadzone w dwóch formach:

  1. pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag,
  2. zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym - w Biurze Rady Gminy Izabelin, pok. nr 11 Urzędu Gminy Izabelin, w poniedziałki 9.00-18.00, wtorki – piątki 8.00-16.00.

Do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęło 8 uwag, zgłoszonych przez Sołtysa i Radę Sołecką Laski (1 uwaga) oraz przez Stowarzyszenie DziałajMY! (7 uwag). W dniu 4 października 2018 r. zebrała się Komisja Statutowa, powołana Uchwałą Nr XXXVII/344/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, i ustosunkowała się do uwag zgłoszonych do konsultowanego dokumentu. Spośród zgłoszonych uwag jedna została przyjęta, siedem zostało nieuwzględnionych.
Zestawienie zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem decyzji odmownych stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin.

Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin została przyjęta przez Radę Gminy Izabelin w dniu 15 października 2018r. - Uchwała Nr XLI/378/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 października 2018 r.

Autor: Barbara Bacewicz - Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2018-11-02
Data publikacji:2018-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz - Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:249